Astra ATP Program

Programunk azért jött létre, mert régóta szerettünk volna egy olyan foglalkozást kialakítani gyermekek számára, mely minden sportág alapjait megalapozza számunkra. Mindez olyan közegben történik, olyan projekteken keresztül, melyet kifejezetten úgy alakítottunk ki, hogy a gyermekek gyakorlatilag észrevétlenül fejlesztik az általános mozgásműveltségüket.

Programunkban különös hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód igényének kialakítására, melyhez az óvodánkon keresztül biztosítjuk a feltételeket, a szokásokat kialakítjuk, a testi-lelki harmóniát elősegítjük, a mozgást megszerettetjük. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek személyiségét egyéni ütemüknek megfelelően, kíváncsiságukra építve, érdeklődésüket fenntartva fejlesszük. Tudatosan törekszünk arra, hogy képességeiket sokoldalúan, játékba ágyazott tevékenységekkel, folyamatos tapasztalatszerzéssel bontakoztassuk ki. 

A 3-7 éves gyermek elsődleges tevékenysége a játék, melyen keresztül szeretetteljes, családias légkörben, egyéni adottságainak megfelelően fejlődik, így képessé válik az őt körülvevő világ tevékeny megismerésére és abban való eligazodásra. A 3 – 7 éves életkori szakasz a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában az egész életére meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt. Az óvodás gyermek gyorsan és intenzíven fejlődő személyiség, fejlődését meghatározzák a veleszületett genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei valamint a környezeti hatások. Az óvodás gyermeknek életkori sajátosságai és egyéni igényei alapján testi és lelki szükségletei vannak. Testi szükségletei a gondozás, a táplálkozás, a tisztálkodás, az öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei a szeretet, az érzelmi biztonság, a türelem, a megértés, az elfogadás, a tisztelet. Jellemzője a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére. Nagy mozgásigénye kielégítése során fejlődik érzékelése, észlelése, akarati tulajdonsága, szociális képessége. Alapvető tevékenysége a játék, amely sokoldalú tapasztalást biztosít számára.

Edzőink szeretetteljes, befogadó bánásmóddal, sokféle tapasztalási lehetőséggel, gondoskodnak a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, ezen keresztül pedig a gyermek folyamatos egyéni fejlődéséről.

A foglalkozás során feladatunk a gyerekek teherbíró képességeinek, fizikai fejlődésének, ügyességének, ellenálló képességének fejlesztése az egyéni sajátosságok figyelembe vétele. Többoldalú mozgáskészség fejlesztő tevékenység rendszeres végzése. Derűs, nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése.

Eszközünk ehhez a mesék világa, a mesék történetein és szereplőin keresztül játszunk és fejlesztjük a gyermekeket.

Feladatunk

  • a labdaérzék fejlesztése
  • koordináció és ügyesség fejlesztése labdával, és labda nélkül
  • kétoldalúság kialakítása
  • alapvető mozgáskultúra kialakítása
  • helyes testtartás kialakítása
  • egyensúly fejlesztése
  • egészséges önbizalom kiépítésének megkezdése
  • győztes mentalitás alapjainak letétele
  • ritmusérzék fejlesztése
  • gyorsaság fejlesztése