Etikai Kódex

I. Általános alapelvek

 • A jelen Etikai Kódexet az Astra Hungary Football Club szakmai közössége hozta létre.
  Az Etikai Kódex önálló intézményi belső jogi forrás. Segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik az Astra Hungary Football Club céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik a célok elérését hátráltatják.
 • Az Etikai Kódex az Astra Hungary Football Club szakmai működésének a szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után. melynek mértékét az Etikai Kódex IV. pontja alatt megjelenített fegyelmezési intézkedések szabályozzák.
 • Személyi hatálya kiterjed mindazokra, akik az Astra Hungary Football Clubbal sportolói jogviszonyban vannak, a sportolók szüleire, és az Astra Hungary Football Club alkalmazottaira.
 • Területi hatálya kiterjed az Astra Hungary Football Club valamennyi intézményére, telephelyére, a sportpályákra, a klub által szervezett programok helyére, és a különböző helyszínek közötti közlekedés útvonalaira.
 • Időbeli hatálya kiterjed az Etikai Kódex kihirdetésének napjától annak módosításáig vagy visszavonásái

II. A sportolói és ahhoz kapcsolódó jogok

A sportoló jogai

 • Az Astra Hungary Football Club játékosának joga, hogy az eredményes felkészüléshez szükséges valamennyi szakmai. személyi és tárgyi feltételeket megkapja.
 • Az Astra Hungary Football Club játékosát meghívás esetén a nemzeti válogatott rendelkezésére bocsátja.
 • Az Astra Hungary Football Club játékosának joga, hogy az MLSZ idevágó rendelkezései szerint, a labdarúgó javára megkösse az előírt biztosítási szerződést, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy akár a Sportszervezet, akár a játékos bármely más kategóriájú biztosítást is megkössön.
 • Az Astra Hungary Football Club játékosának joga, hogy az egyesület biztosítsa számára a labdarúgó mérkőzésekre, versenyekre való utazást, és a bajnoki mérkőzéseken a felszerelést (mez, nadrág, sportszár).

Az edző jogai

 • Az Astra Hungary Football Club edzőinek joga, hogy az eredményes felkészítéshez valamennyi szükséges szakmai, tárgyi feltételeket megkapja.
 • Javaslatot tehet az általa tehetségesnek ítélt játékosok klubhoz történő igazolására.

III. Sportoló és ahhoz kapcsolódó kötelességek

Általános sportolói kötelességek

 • Az Astra Hungary Football Club tagjai a sportrendezvényeken kötelesek a névadó hírnevéhez méltóan viselkedni.
 • Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Etikátlan cselekedetnek számít a közösségromboló tevékenység, a szakmai felkészülést romboló tevékenység, mindennemű drog használata.
 • A játékosoknak kötelessége a klub szellemiségét magáénak vallani, (emberiesség, a futball, a tanulás) és ennek megfelelően viselkedni mindenhol.
 • A mérkőzéseken, nemzetközi tornákon a játékosoknak a klub szellemiségének megfelelően kell, hogy képviseljék az egyesületet. Mindent meg kell tenni a győzelem érdekében, tisztelni kell az ellenfelet, nem ellenséget látni benne. El kell fogadni a játékvezetői ítéleteket akkor is, ha az számunkra nem kedvező. Uralkodni kell az indulatokon, bármilyen körülmények között is. Köteles tisztelni a saját játékostársát. Játékukkal viselkedésükkel hatni kell a közönségre is. Ezek be nem tartása súlyos etikátlanságok közé tartozik.
 • Sérülést, betegséget jelezni kell a klubvezetés felé.
 • Az orvosi utasításokat a gyógyulás érdekében kötelező betartani.
 • A játékos tudomásul veszi, hogy az iskola szünetek a labdarúgásban nem jelentenek automatikusan szünetet.

  Labdarúgó foglalkozások
   
 • A játékos köteles az edző által megjelölt időben és helyen megjelenni, a rá háruló szakmai feladatokat tudásának maximumát adva végrehajtani.
 • Az edzésekről csak edzői engedéllyel lehet hiányozni. Betegségeket, sérüléseket tudatni kell a korosztályos edzőjével akkor is, ha azok nem a klub rendezvényein történtek.

  Sportfelszerelésekre vonatkozó szabályok
   
 • A különböző rendezvényeken a klub által megkívánt felszerelésben kell megjelenni, ezzel is demonstrálni a klubhoz való tartozást.
 • Minden sportolónak kötelessége védeni a rá bízott és a közösen használt felszerelések épségét, megakadályozni rongálását. A felszereléseket a játékosok kötelesek tisztán tartani. Az észlelt kárt, vagy hiányosságot az edzőnek kell jelenteni.
 • A klub létesítményeiben, eszközeiben, felszereléseiben okozott károkért, illetve a felszerelések hiányosságai esetében a labdarúgók kártérítési kötelezettséggel tartoznak.
 • A használatra átvett tárgyakért, ruházatokért a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 • A pályák rendjéért a játékosok felelősek.
 • A játékosok kötelesek megfelelő felszerelést viselni a műfüves pályákon.

  Az öltözői rend 
 • A játékosok kötelesek a higiéniai szabályokat maximálisan betartani.
 • Az öltözőben a ruházatot, a labdarúgó felszerelést rendeltetésszerűen kell tárolni.
 • Az öltözőben a labdarúgó felszerelésen, és a saját ruházaton kívül csak a foglalkozásokkal kapcsolatos eszközök tarthatóak, értéktárgyakat az öltözőben tartani tilos.
 • Kötelező a fürdőt rendeltetésszerűen használni. A játékos köteles kifüggesztett öltözői, illetve pályarendet betartani.

  Az edző kötelességei

 • Az edzőknek az Astra Hungary Football Clubot minden körülmények között hírnevéhez méltóan kell képviselniük.
 • A klub rendezvényein kötelesek a megkívánt öltözékben megjelenni.
 • Az edzőre bízott csapatot kötelessége a klub szakmai követelményei szerint a lehető legjobban felkészíteni.
 • Az edzők kötelessége év közben új játékosok felkutatása.
 • A pályák rendjéért az edzők és a játékosok felelősek.   (Foglalkozások után a pályán nem maradhat semmi.)
 • A kizárást minden esetben meg kell indokolni.

IV.  Az Etikai Kódexszel kapcsolatos szabályok

 • Az Etikai Kódex nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása az interneten keresztül nyomtatott formában történik.
 • A játékosokkal egy arra összehívott értekezleten történik az értelmező megismertetése.
 • Az Etikai Kódex érvényesülésének figyelemmel kísérése a vezetőedző és a labdarúgóedzők közös feladata.
 • Az Etikai Kódex évenkénti felülvizsgálatát illetve annak módosítását kezdeményezheti a vezetőedző illetve az edzői testület.

Az Etikai Kódex elfogadtatása a labdarúgókkal azáltal történik meg, hogy az adott évadra, játékengedélyük kiváltása a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékes bizottságánál kiváltásra kerül, melynek birtokában jogosulttá válnak a versenyeken való részvételre, így ennélfogva annak tartalmát elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják. A versenyengedélyek őrzésének helye a mindenkori korosztályos edző feladata, és felelőssége is egyben.